Имунохематология
Наименование на теста Цена (лв)
Кръвна група и Rh 17.00
Еритроантитела ало/авто Определяне титъра на анти-А и анти-В антитела (АВО - несъвместимост майка-плод) 25.00
Специфичност на еритроантитела 40.00
Определяне титър на еритроантитела 36.00
Rh-фенотип и Kell-антитела 38.00
Алоеритроантитела (Rh) 32.00